សូមស្វាគមន៍យ៉ាងកក់ក្តៅ IEK មកទស្សនាក្រុមហ៊ុនរបស់យើង

នៅថ្ងៃទី ២១ ខែតុលាឆ្នាំ ២០១៦ ប្រទេសរុស្ស៊ី IEK បានមកទស្សនាក្រុមហ៊ុនរបស់យើង។ យើងមានការផ្លាស់ប្តូរការគ្រប់គ្រងក្រុមហ៊ុនសិក្ខាសាលានិងផលិតផលយ៉ាងរីករាយហើយយើងទន្ទឹងរង់ចាំកិច្ចសហប្រតិបត្តិការបន្ថែមទៀត

15470878534396116
15470878541990934

ពេលវេលាប្រកាស៖ ឧសភា -១៤-២០២១